Register imetnikov Certifikata ZNS

Register ZNS je nacionalna baza certificiranih nadzornikov, ki so pridobili Certifikat ZNS - potrdilo za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta in neizvršnega člana upravnega odbora. Formalno usposobljenost so potrdili s certificiranjem znanj z opravljanjem izpita.

Certificirani nadzorniki so s tem izkazali zavezo za profesionalno in strokovno delovanje v nadzornih svetih, nenehno izobraževanje in etično ravnanje pri opravljanju svoje funkcije.

Namen registra je iskalcem kandidatov za člane nadzornih svetov in javnosti omogočiti dostop do seznama certificiranih nadzornikov. Register predstavlja
tudi uveljavljanje strokovne usposobljenosti kot najpomembnejšega kriterija za članstvo v nadzornih svetih in profesionalno uveljavitev, ter promocijo certificiranih nadzornikov.

Po sklepu Ministrstva za gospodarstvo se imetnikom Certifikata ZNS prizna kvalifikacija za opravljanje funkcije člana nadzornih svetov in upravnih odborov, ki jih je ali jih bo za imenovanje v te organe imenovala Vlada RS kot zastopnica lastnice RS.

V registru imetnikov Certifikata ZNS je označen datum pridobitve Certifikata ZNS in trenutna aktivnost oz. neaktivnost posameznega Certifikata ZNS.

Certifikat ZNS je potrebno vsaki dve (2) leti obnoviti za obdobje naslednjih dveh (2) let. Namen obnavljanja je zagotoviti aktualnost znanj in etičnost ravnanj prejemnikov Certifikata ZNS.
>>> obnavljanje