MEDIJI

Priročnik za poročanje o korporativnem upravljanju

Who’s Running the Company?

 

 

Priročnik je nastal v sodelovanju IFC GCGF in ICFJ kot pomoč pri poročanju novinarjem o korporativnem upravljanju in ozaveščanju o vplivu, ki ga le ta ima na družbe, delničarje in širšo javnost. Namenjen je izkušenim novinarjem in urednikom, da bi v svojih reportažah lažje preverjali in prepoznali dogodke, ki imajo lahko resne posledice tako za sam razvoj in obstoj družbe, kot tudi za delničarje ter ostale deležnike.

ZGD-1G

Objavljeno: 07.08.2012 | Avtor: Rada Sibila
Dne 26. julija je bil sprejet  ZGD-1G, ki vezano na delovanje uprav in nadzornih svetov dodatno ureja odpravo nasprotja interesov v 38.a členu in predstavitev in način imenovanja kandidatov za člana nadzornega sveta v 274. členu ZGD-1.
Glede odprave nasprotja interesov ZGD-1G odpravlja nekatere pomanjkljivosti člena, ki je nastal s spremembo ZGD-1D. Natančneje definira nastanek nasprotja interesov in ravnanja ob njihovem nastanku, med najpomembnejše spremembe pa sodi določitev primerov kdaj se določbe tega zakona ne uporabljajo vezano na delež osnovnega kapitala ali upravljalskih pravic (75 %) kot tudi posamičnega zneska (ne presega 2.000 EUR) ali skupnega zneska vseh pravnih poslov poslovodstva v tekočem letu (ne presega 24.000 EUR). Ta izjema pa ne velja, če je poslovodstvo udeleženo v dobičku te pravne osebe.
Predstavitev kandidatov za člane nadzornih svetov so z ZGD-1 zakonsko regulirane na način, da njihovo predstavitev na skupščini opravi predlagatelj s predhodno pisno predstavitvijo kandidatov. Novost je, da se v javnih delniških družbah obvezno glasuje o vsakem kandidatu posamično, v drugih družbah pa o vseh hkrati le če s tem soglaša večina delničarjev na skupščini.