Priročnik za poročanje o korporativnem upravljanju

Who’s Running the Company?

 

 

Priročnik je nastal v sodelovanju IFC GCGF in ICFJ kot pomoč pri poročanju novinarjem o korporativnem upravljanju in ozaveščanju o vplivu, ki ga le ta ima na družbe, delničarje in širšo javnost. Namenjen je izkušenim novinarjem in urednikom, da bi v svojih reportažah lažje preverjali in prepoznali dogodke, ki imajo lahko resne posledice tako za sam razvoj in obstoj družbe, kot tudi za delničarje ter ostale deležnike.

Vabilo k javni razpravi - Kodeks upravljanja za nejavne družbe

Objavljeno: 18.01.2016

Združenje nadzornikov Slovenije, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Gospodarska zbornica Slovenije so z namenom krepitve konkurenčnosti slovenskega gospodarstva z izboljšanjem korporativnega upravljanja tudi v nejavnih družbah, torej družbah, s katerih vrednostnimi papirji se ne trguje na organiziranem trgu, pristopili k oblikovanju Kodeksa upravljanja za nejavne družbe.

Oblikovanje učinkovitega sistema upravljanja je pomembno za vse, tako za javne kot nejavne družbe. Z novelo Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 55/15) se je krog zavezancev za spoštovanje načel korporativnega upravljanja in za izpolnjevanje Izjave o upravljanju razširil na vse družbe, ki so zavezane k revidiranju.


NAMEN KODEKSA

Kodeks upravljanja za nejavne družbe je namenjen vsem gospodarskim družbam, ki niso javne. Za nejavne gospodarske družbe, ki so skladno z določbami ZGD-1 zavezane k reviziji računovodskih izkazov, pa je Kodeks lahko referenčni kodeks. Skladno s 1. točko petega odstavka 70. člena ZGD-1 namreč družbe, ki so zavezane k revidiranju izkazov skladno z 59. členom ZGD-1, vključijo v svoje poslovno poročilo izjavo o upravljanju družbe kot poseben oddelek poročila. Izjava med drugim vsebuje sklic na kodeks o upravljanju, ki je primeren za družbo, z navedbo podatka o javni dostopnosti besedila kodeksa.

STRUKTURA KODEKSA
Priporočila v Kodeks u niso dodatni predpisi, ampak je njihov namen narediti sistem upravljanja družbe pregleden glede na priporočeno prakso. Prav tako za nobeno družbo niso zavezujoča, toda družbe morajo razkriti odstopanja od teh priporočil na posameznem področju in pojasniti svojo alternativno prakso, za katero so se na tem področju odločile.
Pri tem je pomembna njihova presoja o tem, kaj od priporočenega je primerno za njihovo družbo. Kodeks želi ponuditi priporočene dobre prakse in mehanizme, s katerimi so lahko družbe dolgoročno uspešnejše. Skladno z ZGD-1 morajo v izjavi o upravljanju razkriti tudi podatke o obsegu odstopanja od kodeksa upravljanja. Pri tem je treba pojasniti, katerih priporočil družba ne upošteva, in razloge za to po načelu »spoštuj ali pojasni«. Priporočljivo je, da družbe zaradi jasnosti navedejo, na katero raven kodeksa se uvrščajo – na osnovno ali napredno.
V trenutku, ko bo posamezna družba skladno z ZGD-1 izbrala Kodeks za referenčni kodeks, bo le-ta pridobil pravno naravo načela »upoštevaj ali pojasni«. ZGD-1 od družb ne zahteva spoštovanja priporočil Kodeksa, ampak razkritje, ali so ta priporočila upoštevale ali ne in če ne, da pojasnijo, kakšna so odstopanja od njih. Kodeks je namreč namenjen tudi vsem deležnikom in širšemu okolju družbe, ki naj bi s poznavanjem vsebine Kodeksa lažje presojali kakovost upravljanja v družbi.

 
Poziv k javni razpravi
Vabimo vas, da svoje pisne pripomb in predloge (opremljene s podatki: ime, priimek, naslov, e-pošta) posredujete najkasneje do 18. februarja 2016, na elektronski naslov: gp.mgrt@gov.si ali info@zdruzenje-ns.si.

>>> Poziv je objavljen na spletni strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo

Uporabne povezave:

Kodeks upravljanja za nejavne družbe

Kontaktna oseba:
mag. Irena Prijović, generalna sekretarka ZNS
T: 01 / 530 86 38
M: +386 41 361 059
E: irena.prijovic@zdruzenje-ns.si