Priročnik za poročanje o korporativnem upravljanju

Who’s Running the Company?

 

 

Priročnik je nastal v sodelovanju IFC GCGF in ICFJ kot pomoč pri poročanju novinarjem o korporativnem upravljanju in ozaveščanju o vplivu, ki ga le ta ima na družbe, delničarje in širšo javnost. Namenjen je izkušenim novinarjem in urednikom, da bi v svojih reportažah lažje preverjali in prepoznali dogodke, ki imajo lahko resne posledice tako za sam razvoj in obstoj družbe, kot tudi za delničarje ter ostale deležnike.

Ustavno sodišče RS je razveljavilo sporne določbe Zakona o javnem naročanju

Objavljeno: 07.06.2012 | Avtor: Rada Sibila
Ustavno sodišče RS je v postopku za oceno ustavnosti  odločilo (Ur.l RS, št. 43/2012), da se Zakon o javnem naročanju (ZJN), in Zakon o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (ZJNVETPS),  razveljavita v delih, v katerih se nanašata na izločitve ponudnikov, ki so v stečajnem postopku ali pa so s takimi osebami povezani. 
Za zakonsko ureditev, ki izključuje določen krog subjektov iz postopkov javnega naročanja, je zakonodajalec sicer imel razlog, ki je sam po sebi razumen (preprečitev slabih poslovnih praks), vendar pa izpodbijana ureditev ni v razumni povezavi s predmetom pravnega urejanja, saj je zakonodajalec s predpisano domnevo zajel tudi subjekte, ki jim ni mogoče pripisati, da so svojim ravnanjem povzročili insolvenčne postopke, čeprav so bili v obdobju zadnjih dveh let pred iztekom roka za oddajo ponudb v postopku javnega naročanja v položaju člana poslovodstva ali nadzornega organa ali družbenika z lastniškim deležem, večjim od 25 odstotkov.