Priročnik za poročanje o korporativnem upravljanju

Who’s Running the Company?

 

 

Priročnik je nastal v sodelovanju IFC GCGF in ICFJ kot pomoč pri poročanju novinarjem o korporativnem upravljanju in ozaveščanju o vplivu, ki ga le ta ima na družbe, delničarje in širšo javnost. Namenjen je izkušenim novinarjem in urednikom, da bi v svojih reportažah lažje preverjali in prepoznali dogodke, ki imajo lahko resne posledice tako za sam razvoj in obstoj družbe, kot tudi za delničarje ter ostale deležnike.

Stališče in predlog sprememb ZRev-2A

Objavljeno: 30.01.2019
Stališče in predlog sprememb ZRev-2A

Stališče in predlog sprememb ZRev-2A

Združenje nadzornikov Slovenije kot predstavnik stroke korporativnega upravljanja in članov organov nadzora in revizijskih komisij, na katere se nanaša uveljavitev Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o revidiranju (ZRev-2A), ki je stopil v veljavo 12. 1. 2019 opozarja na:

  • nejasnost glede uporabe opredelitve »subjekta javnega interesa« kot to izhaja iz (44) člena ZRev-2A, ki se razlikuje od obstoječe opredelitve iz 53.(4) člena ZGD-1, saj pomembno širi segment družb, ki bodo postale subjekti javnega interesa.
  • sporno določbo 81č. člena ZRev-2A, ki določa, da lahko Agencija za javni nadzor nad revidiranjem (ANR) z odredbo kršitelju - fizični osebi, ki pri subjektih javnega interesa opravlja naloge člana organa vodenja ali nadzora ali člana revizijske komisije, glede na naravo kršitve, začasno prepove opravljanje teh nalog v taksativno naštetih primerih iz 2. odstavka. Kjub opozorilom in predlogu ZNS za spremembo oz. dopolnitev predloga Zakona o revidiranju in ocenjevanju vrednosti z dne 25. 4. 2016, sprejeti ZRev-2A vsebuje sporne določbe vezane na začasno prepoved opravljanja funkcije člana organa vodenja ali nadzora ali člana revizijske komisije družb, ki so predmet nadzora s strani ANR.

Na pristojno ministrstvo smo 18. 1. 2019 poslali Predlog ZNS za spremembo 73. in 81č. člena ZRev-2A in zahtevo za obrazložitev glede uporabe definicije subjektov javnega interesa iz točke 44 3. člena ZRev-2A.


Povezave:
- Predlog ZNS za spremembo oz. dopolnitev predloga Zakona o revidiranju in ocenjevanju vrednosti z dne 25.4.2016
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o revidiranju (ZRev-2A)
- Predlog ZNS za spremembo 73. in 81č. člena ZRev-2A in zahtevo za obrazložitev glede uporabe definicije subjektov javnega interesa iz točke 44 3. člena ZRev-2A, 18.1.2019
- Odgovor Ministrstva za finance k predlogu ZNS, 8.3.2019