Priročnik za poročanje o korporativnem upravljanju

Who’s Running the Company?

 

 

Priročnik je nastal v sodelovanju IFC GCGF in ICFJ kot pomoč pri poročanju novinarjem o korporativnem upravljanju in ozaveščanju o vplivu, ki ga le ta ima na družbe, delničarje in širšo javnost. Namenjen je izkušenim novinarjem in urednikom, da bi v svojih reportažah lažje preverjali in prepoznali dogodke, ki imajo lahko resne posledice tako za sam razvoj in obstoj družbe, kot tudi za delničarje ter ostale deležnike.

Stališče Agencije za upravljanje kapitalskih naložb RS glede veljavnosti sklepov Vlade RS, ki se nanašajo na plačila nadzornikov

Objavljeno: 08.12.2010 | Avtor: Nina Lajovec

Priporočilo ZNS glede odgovora Agencije:

ZNS člane opozarja, da skladno s stališčem Agencije že z dnem imenovanja predsednika in članov Sveta agencije (20.10.2010) vladna sklepa iz leta 2007 in 2009 glede izplačevanja sejnin in nagrad članom NS, nimata več nobenih učinkov. ZNS svoje člane poziva, da preverijo trenutne pravne podlage za plačila članom nadzornih svetov v družbah, kjer opravljajo funkcijo in kjer je sklep Vlade iz leta 2009 vplival na sistem prejemkov nadzornikov ter skladno z Zakonom o kapitalskih naložbah RS (ZUKN) in Zakonom o dodatnem davku od dohodkov članov poslovodstev in nadzornih organov v času finančne in gospodarske krize (ZDDDČPNO) ocenijo posledice vpliva le teh na to področje.

Ker bo na prihodnjo ureditev sistema prejemkov članov nadzornih svetov v teh družbah pomembno vplival sprejem Kodeksa upravljanja družb s kapitalskimi naložbami države in Kriterijev za plačila članom organov nadzora družb s kapitalskimi naložbami države, ki sta trenutno v pripravi, bo ZNS člane o sprejemu teh avtonomnih pravnih virov in spremljajočih dokumentov Agencije redno obveščal in v prihodnje organiziral strokovni posvet.