Priročnik za poročanje o korporativnem upravljanju

Who’s Running the Company?

 

 

Priročnik je nastal v sodelovanju IFC GCGF in ICFJ kot pomoč pri poročanju novinarjem o korporativnem upravljanju in ozaveščanju o vplivu, ki ga le ta ima na družbe, delničarje in širšo javnost. Namenjen je izkušenim novinarjem in urednikom, da bi v svojih reportažah lažje preverjali in prepoznali dogodke, ki imajo lahko resne posledice tako za sam razvoj in obstoj družbe, kot tudi za delničarje ter ostale deležnike.

Predlog Zakona o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v lasti Republike Slovenije in lokalnih skupnosti

Objavljeno: 19.10.2009 | Avtor: Vanja Pajk

Ministrstvo za gospodarstvo je vložilo predlog Zakona o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v lasti Republike Slovenije in lokalnih skupnosti, ki širše ureja problematiko plač v podjetjih v večinski neposredni ali posredni lasti države in lokalnih skupnosti ter odpravlja anomalije pri izplačanih plačah v vseh družbah. Predlog Zakona je bil dne 19.10.2009 poslan v medresorsko usklajevanje.

Temeljna načela, katerim sledi predlog zakona, so predvsem zagotovitev enakih meril za določanje prejemkov in odpravnin direktorjev v gospodarskih družbah, ki so v večinski lasti RS ali lokalne skupnosti, ter da morajo biti prejemki direktorjev takšni, da bodo spodbujali dolgoročno vzdržnost družbe in zagotavljali, da so prejemki v skladu z doseženimi rezultati in finančnim stanjem družbe. Odpravlja se dosedanja nesorazmerja pri določanju prejemkov in odpravnin. Glavna rešitev je v tem, da bodo imeli člani nadzornih organov v družbah, kjer sta RS, lokalna skupnost ali obe skupaj neposredno ali posredno imetnici večinskega deleža družbe, enotna pravila pri določanju prejemkov in odpravnin članov uprav, izvršnih direktorjev, poslovodij ter prokuristov v teh družbah.

 - Predlog zakona (pdf)