Priročnik za poročanje o korporativnem upravljanju

Who’s Running the Company?

 

 

Priročnik je nastal v sodelovanju IFC GCGF in ICFJ kot pomoč pri poročanju novinarjem o korporativnem upravljanju in ozaveščanju o vplivu, ki ga le ta ima na družbe, delničarje in širšo javnost. Namenjen je izkušenim novinarjem in urednikom, da bi v svojih reportažah lažje preverjali in prepoznali dogodke, ki imajo lahko resne posledice tako za sam razvoj in obstoj družbe, kot tudi za delničarje ter ostale deležnike.

Odgovor MF na predlog ZNS za pojasnila in spremembo ZRev-2A

Objavljeno: 18.03.2019
Uveljavitev ZRev-2A
Z letošnjim letom je stopil v veljavo Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o revidiranju
(ZRev-2A), ki prinaša novosti glede širitve pojma "subjekt javnega interesa" ter ukrepov Agencije za javni nadzor nad revidiranjem (ANR) glede začasne prepovedi opravljanja funkcije člana organa vodenja ali nadzora ali člana revizijske komisije.

Predlog ZNS za spremembo ZRev-2A
Združenje nadzornikov Slovenije je kot predstavnik stroke korporativnega upravljanja in članov organov nadzora in revizijskih komisij, na katere se nanaša uveljavitev ZRev-2A na pristojno ministrstvo že 18. 1. 2019 poslalo Predlog ZNS za spremembo 73. in 81č. člena ZRev-2A in zahtevo za obrazložitev glede uporabe definicije subjektov javnega interesa iz točke 44 3. člena ZRev-2A.

Pojasnilo MF: ZRev-2A je Lex specialis in velja pred splošnimi določbami ZGD-1
Ministrstvo za finance v svojem odgovoru k predlogu ZNS pojasnjuje, da je novela ZRev-2A razširila nabor subjektov javnega interesa (SJI), kar je bilo omogočeno z Direktivo 2014/56/EU. Med SJI so tako uvrščene tudi pokojninske družbe in družbe, v katerih imajo skupaj ali samostojno, neposredno ali posredno, država ali občine večinski lastniški delež in so zavezane k obvezni reviziji. Te družbe bodo morale upoštevati posebna pravila o računovodenju, vodenju poslovnih knjig, pripravi letnega poročila in oblikovanju revizijske komisije. Seznam SJI bo četrtletno na svojih spletnih straneh objavljala Agencija za javni nadzor nad revidiranjem. S sprejemom ZRev-2A in s tem širšega pomena SJI gre za drugačen pomen izraza SJI, kot ga določa ZGD-1. Zakon o revidiranju je Lex specialis na področju revidiranja, s čimer se daje prednost specifičnih določb glede revidiranja iz ZRev-2 pred splošnimi določbami ZGD-1.

Pojasnilo MF: gre za rešitev v smislu 30.a člena revizijske direktive
Z ZRev-2A pa je bil sprejet tudi nov 81č. člen ZRev-2A, ki določa, da lahko Agencija za nadzor revidiranja (Agencija) z odredbo kršitelju - fizični osebi, ki pri subjektih javnega interesa opravlja naloge člana organa vodenja ali nadzora ali člana revizijske komisije, glede na naravo kršitve, začasno prepove opravljanje njegovih nalog, v kolikor ustreza taksativno naštetemu ravnanju iz 2. odstavka zadevnega člena. Kljub opozorilom in predlogu ZNS za spremembo oz. dopolnitev predloga Zakona o revidiranju in ocenjevanju vrednosti z dne 25. 4. 2016, sprejeti ZRev-2A vsebuje sporne določbe vezane na začasno prepoved opravljanja funkcije člana organa vodenja ali nadzora ali člana revizijske komisije družb, ki so predmet nadzora s strani ANR.

MF pojasnjuje, da v ZGD-1 ni nobenega nadzornega ukrepa v smislu določbe 30.a člena Direktive 2014/56/EU, zato se je to uredilo v ZRev-2A.


Povezave:
- Predlog ZNS za spremembo oz. dopolnitev predloga Zakona o revidiranju in ocenjevanju vrednosti z dne 25.4.2016

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o revidiranju (ZRev-2A)
- Predlog ZNS za spremembo 73. in 81č. člena ZRev-2A in zahtevo za obrazložitev glede uporabe definicije subjektov javnega interesa iz točke 44 3. člena ZRev-2A, 18.1.2019
- Odgovor Ministrstva za finance k predlogu ZNS, 8.3.2019