Priročnik za poročanje o korporativnem upravljanju

Who’s Running the Company?

 

 

Priročnik je nastal v sodelovanju IFC GCGF in ICFJ kot pomoč pri poročanju novinarjem o korporativnem upravljanju in ozaveščanju o vplivu, ki ga le ta ima na družbe, delničarje in širšo javnost. Namenjen je izkušenim novinarjem in urednikom, da bi v svojih reportažah lažje preverjali in prepoznali dogodke, ki imajo lahko resne posledice tako za sam razvoj in obstoj družbe, kot tudi za delničarje ter ostale deležnike.

NOVO! - Priporočila dobre prakse sodelovanja delavcev v organih vodenja in nadzora

Objavljeno: 21.11.2018

NOV AVTONOMNI PRAVI VIR ZNS:
Priporočila dobre prakse sodelovanja delavcev v organih vodenja in nadzora
 
Ljubljana, 21. november 2018 - Združenje nadzornikov Slovenije (ZNS) predstavlja nov avtonomni pravni vir: Priporočila dobre prakse sodelovanja delavcev v organih vodenja in nadzora (v nadaljevanju »Priporočila«). Priporočila so bila pripravljena in sprejeta na podlagi izsledkov dveh raziskav, strokovnih predlogov delovne skupine ZNS in javne razprave, ki je potekala septembra letos.

NAMEN ZNS

Sodelovanje predstavnikov delavcev v organih družb je v Sloveniji uveljavljena praksa. Ker njihovo sodelovanje pomembno vpliva na kakovost korporativnega upravljanja, je ZNS v želji po celostnem obravnavanju upravljanja družb, ki vključuje tudi sodelovanje delavcev v organih družb, pripravilo prvi avtonomni pravni vir, ki vsebuje priporočila dobre prakse za sodelovanje delavcev v organih vodenja in nadzora. ZNS želi s Priporočili spodbuditi razvoj korporativnega upravljanja tudi ob upoštevanju značilnosti in zakonske ureditve vloge predstavnikov delavcev v organih družbe.

PRAVNA NARAVA
Ne gre za zavezujoča pravila, ampak priporočila dobre prakse. Priporočila so namenjena uporabi v vseh gospodarskih družbah, v katerih delavci sodelujejo pri upravljanju družbe, vendar ne ponujajo univerzalne rešitve za vse družbe. Priporočila predstavljajo pomembne smernice za izvajanje določenih vidikov delavskega soupravljanja v praksi, ki jih lahko svet delavcev ter organi vodenja in nadzora upoštevajo pri svojem delovanju v obsegu, kot je primeren in smiseln za posamezno družbo. Priporočila tudi ne predstavljajo izključne in edine oblike dobre prakse na posameznih področjih, na katera se nanašajo, ampak gre za dobre prakse, ki jih je ZNS uspel identificirati na podlagi strokovnega poznavanja delavskega soupravljanja in korporativnega upravljanja, izkušenj iz prakse in dveh raziskav: (i) raziskave, izvedene v slovenskih javnih delniških družbah, in (ii) raziskave, izvedene med člani nadzornih svetov in upravnih odborov, ki so člani ZNS.

 
>>> POJASNILA KLJUČNIH VSEBINSKIH TOČK PRIPOROČIL

ZAHVALA
Združenje se zahvaljuje članom delovne skupine ZNS in vsem članom ZNS ter drugim deležnikom, ki so s svojimi pripombami in predlogi sodelovali v javni razpravi, saj so pomagali osvetliti različne vidike izpostavljenih vprašanj  predstavnikov delavcev v organih družbe. 

POPOTNICA

Izvajanje Priporočil v praksi nam bo pomagalo identificirati nove dobre prakse in vprašanja, ki omejujejo učinkovitost predstavnikov delavcev v organih družbe v praksi. Želimo si nadaljevati konstruktivno razpravo o dobrih praksah, ki bodo poudarile dobrobiti sodelovanja predstavnikov delavcev v organih družbe, kar vodi v celostno izboljševanje prakse korporativnega upravljanja družb v Sloveniji.