Priročnik za poročanje o korporativnem upravljanju

Who’s Running the Company?

 

 

Priročnik je nastal v sodelovanju IFC GCGF in ICFJ kot pomoč pri poročanju novinarjem o korporativnem upravljanju in ozaveščanju o vplivu, ki ga le ta ima na družbe, delničarje in širšo javnost. Namenjen je izkušenim novinarjem in urednikom, da bi v svojih reportažah lažje preverjali in prepoznali dogodke, ki imajo lahko resne posledice tako za sam razvoj in obstoj družbe, kot tudi za delničarje ter ostale deležnike.

Javni poziv MG za člane nadzornega sveta Nafta lendava, d.o.o.

Objavljeno: 20.01.2010 | Avtor: Vanja Pajk
 (1) V skladu s splošnimi in posebnimi pogoji in kriteriji za imenovanje članov organov upravljanja podjetjih v državni lasti, Ministrstvo za gospodarstvo objavlja javni poziv, s katerim poziva zainteresirane posameznike, da kandidirajo za člane nadzornega sveta gospodarske družbe Nafta Lendava d.o.o. Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

(2) Pogoji za akreditacijo kandidatov za člane nadzornih svetov in za imenovanje v organe upravljanja podjetij.

(3) Merila in metode vrednotenja kriterijev za akreditacijo potencialnih članov NS.

(4) Kandidati morajo posredovati življenjepis in priloge za akreditacijo v predpisani obliki. Navedeni življenjepis je kot Priloga 1 sestavni del tega poziva.

Kandidati morajo vlogi priložiti izjavo, da izpolnjujejo vse zakonsko določene splošne in posebne pogoje za imenovanje za člane upravljanja v določenem podjetju ter predstavitveni esej.

Kandidati morajo vlogi priložiti izjavo, s katero izrecno dovoljujejo obdelavo in uporabo njihovih osebnih podatkov, a izključno z namenom in v zvezi s postopkom imenovanja.

(5) Vloge z življenjepisom in prilogami se pošljejo na naslov jp.mg@gov.si z naslovom zadeve Javni poziv za Nafta Lendava. Vloge morajo na navedeni naslov prispeti najkasneje do 27. 1. 2010 do 12.00 ure.

Vloge po pošti morajo biti vložene oziroma prispeti na naslov: vložišče Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, najkasneje do 27. 1. 2010 do 12.00 ure.

Vloga po pošti mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – javni poziv«, z navedeno oznako javnega poziva »Nafta Lendava«.

Ministrstvo za gospodarstvo lahko vlagatelje kadarkoli pozove k dopolnitvi vloge.

(6) Ministrstvo za gospodarstvo bo prispele predloge kandidatov posredovalo Kadrovsko – akreditacijskemu svetu Vlade RS v nadaljnji postopek.

(7) Kandidati bodo obveščeni le v primeru imenovanja, ne pa tudi v primeru neuvrstitve v nadaljnji postopek in neimenovanja. V teh postopkih ni možnosti vlaganja pravnih sredstev.

(8) Kandidati pod kazensko in materialno odgovornostjo odgovarjajo za pravilnost navedb v vlogi.

Priloge

Po pooblastilu ministra:

mag. Andrej Pagon,

generalni sekretar