Priročnik za poročanje o korporativnem upravljanju

Who’s Running the Company?

 

 

Priročnik je nastal v sodelovanju IFC GCGF in ICFJ kot pomoč pri poročanju novinarjem o korporativnem upravljanju in ozaveščanju o vplivu, ki ga le ta ima na družbe, delničarje in širšo javnost. Namenjen je izkušenim novinarjem in urednikom, da bi v svojih reportažah lažje preverjali in prepoznali dogodke, ki imajo lahko resne posledice tako za sam razvoj in obstoj družbe, kot tudi za delničarje ter ostale deležnike.

Izrek disciplinskega ukrepa zoper člana Združenja nadzornikov Slovenije

Objavljeno: 22.05.2014 | Avtor: Rada Sibila
Združenje nadzornikov Slovenije (odslej: Združenje) pričakuje, da član ravna v skladu z Etičnim kodeksom Združenja (odslej: Etični kodeks) in da upošteva priporočila, ki jih izdaja Združenje.
Na podlagi 8., 19., 20. in 21. člena Pravil Združenja, sprejetih dne 16. aprila 2009, upoštevajoč Etični kodeks, sprejet dne 18. maja 2006 in v skladu s Poslovnikom o delu Častnega razsodišča ZNS je Častno razsodišče (ČR) Združenja, soglasno sprejelo sklep o izključitvi Dina Klobasa iz Združenja. Na razsodbo ČR se je Dino Klobas pritožil na Upravni odbor Združenja, ki je na svoji seji, 20. maja 2014, sprejel sklep, da se pritožba člana zoper razsodbo zavrne. S tem je postala razsodba ČR pravnomočna.

Razsodba ČR 1/2014:
član Združenja Dino Klobas, je kot predsednik nadzornega sveta Luke Koper d.d. v postopku imenovanja predsednika uprave, ki je bil zaključen z glasovanjem 26. avgusta 2013:
a) kršil Etični kodeks, ker:
• ni ravnal s skrbnostjo vestnega nadzornika, kar pomeni, da ni ravnal tako, kot zahteva Etični kodeks v točki 2.2;
• ni ravnal strokovno, kar pomeni, da ni ravnal tako, kot zahteva Etični kodeks v točki 2.3;
• ni deloval skladno s splošnimi etičnimi načeli, kar pomeni, da ni deloval tako, kot zahteva Etični kodeks v točki 2.4;
b) kršil je Pravila Združenja, ker ni ravnal v skladu s Praktičnimi napotki za nadzorne svete pri kadrovanju uprav, ki jih je novembra 2012 izdalo Združenje, kar pomeni, da ni spoštoval priporočil Združenja in s tem opustil dolžno ravnanje člana Združenja, določeno v drugem odstavku 8. člena Pravil Združenja;
c) s svojimi dejanji je škodil ugledu Združenja, kar je po določbi v 20. členu Pravil Združenja disciplinska kršitev.
d) Zaradi naštetih kršitev Etičnega kodeksa in Pravil Združenja se Dina Klobasa izključi iz Združenja (disciplinski ukrep po 21. členu Pravil Združenja).

>>> OBRAZLOŽITEV

(*do dokumenta lahko dostopajo člani ZNS z uporabo članskega gesla)

Povezave:
>>> Etični kodeks ZNS
, 18. maj 2006 (*17. aprila 2014 je bil na skupščini ZNS sprejet nov Kodeks profesionalne etike ZNS)

>>> Pravila ZNS,
16. april 2009 (*17. aprila 2014 so bila na skupščini ZNS sprejeta nova Pravila ZNS)