Konferenca korporativnega upravljanja 2017
Novi trendi na področju korporativnega upravljanja – od transparentnosti k odgovornosti
Datum

10. november 2017


Lokacija

Austria Trend Hotel Ljubljana, Dunajska 154, 1000 Ljubljana


Kotizacija

320,00 EUR + DDV (certifikat)

350,00 EUR + DDV (člani)

385,00 EUR + DDV (polna cena)

Datum

10. november 2017


Lokacija

Austria Trend Hotel Ljubljana, Dunajska 154, 1000 Ljubljana


Kotizacija

320,00 EUR + DDV (certifikat)

350,00 EUR + DDV (člani)

385,00 EUR + DDV (polna cena)

z mednarodno podporo

Konferenca korporativnega upravljanja 2016

je potekala v duhu novega Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb in Internacionalizacije korporativnega upravljanja v Sloveniji. V ospredje smo postavili pogled investitorjev na transparentnost in kakovost upravljanja družb, skupaj z mednarodnimi gosti in strokovnjaki pa smo se pogovarjali o upravljanju družb v tujem lastništvu v Sloveniji >>> VEČ

O DOGODKU

Na konferencah korporativnega upravljanja tradicionalno predstavljamo novosti in trende in tudi tokrat naš program odraža kaj pomembnega se na tem področju dogaja v Sloveniji in v EU. Povabili smo mednarodne goste iz drugih evropskih držav, prisluhnili bomo njihovim izkušnjam, rešitvam in dilemam in si pogledali večplastne izzive korporativnega upravljanja, ki smo jim priča v hitro spreminjajočem in zelo reguliranem poslovnem okolju.

Novi trendi na področju korporativnega upravljanja
- od transparentnosti k o
dgovornosti

V prvem delu bomo obravnavali novosti, ki izhajajo iz najnovejšega kodeksa korporativnega upravljanja iz Južne Afrike (King IV. Report), ki presega običajne kodekse upravljanja in se osredotoča na etično zavest in celovit pristop k upravljanju podjetij z "integriranim razmišljanjem". Podvomili bomo o odmiku prej omenjenega kodeksa od običajnega načela "spoštuj ali pojasni« v izjavah o upravljanju družb k načelu »uporabi in pojasni«.

Gledano s širšega vidika korporativnega upravljanja bomo pozornost usmerili na vprašanja povezana z okoljsko, družbeno in upravljalsko problematiko (ESG) in na integrirano poročanje (IR). Nadzorni sveti in upravni odbori morajo razumeti pomen trajnosti in dolgoročne vrednosti za svoja podjetja. Skupni imenovalec izjav o upravljanju družb in ESG je pomembnost nefinančnega poročanja in vloge nadzornih svetov in upravnih odborov, da zagotovijo resničnost in kakovost teh informacij. To pa je mogoče le, če so ti vključeni v strategijo podjetja, kar pomeni, da je treba bolj resno upoštevati zahteve po nefinančnem poročanju družb. Cilj nove uredbe o nefinančnem poročanju je izboljšati uspešnost in delovanje družb na teh področjih.

V nadaljevanju konference bomo ambiciozno preverjali zakaj je transparentnost, ki ima podlago v poročanju kot takem, sploh pomembna. Transparentnost sama po sebi še ne rodi zaupanja v organe vodenja in nadzora. Skladnost s pravili pri delovanju nadzornih svetov in upravnih odborov ter “box-ticking” pristop družb glede poročanja, ne predstavljajo samodejnega prevajanja v odgovorno delovanje teh organov in družbe. Zanimalo nas bo kaj je tisto kar to omogoča in kakšne so spodbude nadzornih svetov, upravnih odborov in samih družb v resničnem življenju.

OSREDNJE TEME KONFERENCE

Kaj je novega v korporativnem upravljanju iz kodeksa King IV. Report?
/ What is new in corporate governance from King IV. Report?

prof. dr. Lutgart Van den Berghe

Okoljska, družbena in upravljalska vprašanja za nadzorne svete
/ The environmental, social and governance issues (ESG) for Boards
mag. Karin Huber-Heim

Integrirano poročanje / Integrated Reporting
Richard Howitt

Zakaj je transparentnost pomembna? / Why transparency matters?
Jermyn Brooks

Korporativno upravljanje – od transparentnosti k odgovornosti
/ Corporate Governance - from transparency to accountability
Okrogla miza s tujimi in domačimi gosti / Panel discussion
 

   


THE SLOVENIAN CORPORATE GOVERNANCE CONFERENCE 2017
New trends in Corporate Governance
- From Transparency to Accountability

 

We will look into the multifaceted challenges of Corporate Governance (CG) in a quickly-changing and highly-regulated business environment. The conference will address novelties that arise from the latest CG Code from South Africa – the King IV. Report, which goes beyond regular governance codes and focuses on ethical consciousness and a holistic approach to governing companies by integrated thinking. We will question its move from the “comply or explain” principle to the “apply and explain” in CG statements of companies

Building on the wider perspective of CG, we will bring to the boards’ attention the environmental, social and governance (ESG) issues and the integrated reporting (IR). Boards must understand the importance of sustainability and its long-term value to their businesses. The common denominator of CG statements and ESG is in the importance of non-financial reporting and the board’s role to assure its reality and quality of information. Assurance is only possible when these are integrated into a company’s strategy and that means taking non-financial reporting requirements more seriously. The objective of new regulation on the nonfinancial reporting is to improve company performance and behaviours in these areas.

In the second part of the conference, we are excited to look up to why transparency is important as it is rooted in the reporting as such. Trust in boards is not itself birthed with transparency. A board’s compliance with best practice and a company’s box ticking reporting exercise doesn’t automatically translate into responsible behaviours. We will be curious what does and what the incentives in the real life of the boards and companies are.