Upravljanje korupcijskih tveganj in nasprotij interesov v kadrovskih postopkih za člane organov vodenja in nadzora družb

Upravljanje korupcijskih tveganj in nasprotij interesov v kadrovskih  postopkih za člane organov vodenja in nadzora družb

20. november 2020 ONLINE (ZOOM) - BREZPLAČNO
O DOGODKU

PRIJAVA


 Webinar bo potekal v okviru iniciative »Mednarodni teden ozaveščanja o prevarah 2020«.

V tednu med 16. in 20. novembrom 2020 se bodo odvili številni dogodki, konference in okrogle mize z namenom ozaveščanja širše javnosti o pomembnosti boja proti korupciji in prevaram ter predstaviti mehanizme za vzpostavljanje integritete in transparentnosti.
>>> PROGRAM

TEMA SREČANJA:
Upravljanje korupcijskih tveganj in nasprotij interesov v kadrovskih postopkih za člane organov vodenja in nadzora družb

Komisija za preprečevanje korupcije (komisija) in Združenje nadzornikov Slovenije (ZNS) bosta vsak s svojega vidika delovanja osvetlila področje upravljanja korupcijskih tveganj in nasprotij interesov v kadrovskih postopkih za člane organov vodenja in nadzora družb. Posebna pozornost bo namenjena prehodom funkcionarjev in oseb s funkcijo v politični stranki, na katero so bili voljeni ali imenovani, v vodstvene funkcije v državnih in občinskih podjetjih kot tudi direktnim prehodom iz nadzorne v vodstveno funkcijo v isti družbi. Eden izmed poudarkov pa gre tudi protokolu za ravnanja članov organov nadzora, kadar so predmet političnih ali drugih vplivov na njihovo neodvisno odločanje, z namenom varovanjaosebne integritete in ustvarjanja etične kulture.

Združenje nadzornikov Slovenije (ZNS)
V prav vseh kadrovskih procesih je potrebno opraviti dolžno skrbnost preverjanja nasprotij interesov in nezdružljivosti funkcij kandidatov. Pri tem je izjemnega pomena, da odločevalci in s tem presojevalci nasprotij interesov teh kandidatov niso sami v nasprotju interesov. Med takšne položaje sodi tudi izvajanje političnih in drugih pritiskov ter neetično vplivanje na njihovo neodvisno odločanje. ZNS se je opredelil do kandidatur funkcionarjev in oseb s funkcijo v politični stranki, na katero so bili voljeni ali imenovani, za člane organov vodenja državnih in občinskih družb. Zanje naj velja enaka strogost kot velja za nadzornike skladno ZSDH-1. ZNS bo predstavil različna varovala za upravljanje korupcijskih tveganj in nasprotij interesov ter ravnanja članov organov nadzora, kadar pride do nedovoljenih vplivov na njihovo neodvisno odločanje v teh kadrovskih postopkih.

Komisija za preprečevanje korupcije
Pri preučevanju konkretnih primerov kadrovanj in imenovanj v družbah v državni lasti, ki jih je komisija v okviru postopkov obravnavala, se kaže pomembnost ustreznega upravljanja tveganj nasprotja interesov ter tudi nezdružljivosti funkcij (čeprav le-te Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije za poslovodne osebe in člane nadzornih svetov ne ureja), z namenom zagotavljanja delovanja in sprejemanja odločitev v dobro javnih sredstev ter z namenom preprečevanja vplivanja kakršnihkoli zasebnih interesov. Z zasledovanjem zasebnih interesov ali drugimi neetičnimi in nezakonitimi ravnanji se namreč izniči načelo enakopravnosti in namen pravno reguliranih postopkov, ki naj bi zagotavljali objektivno presojo, krepijo pa se klientelizem, korupcijska tveganja in netransparentno odločanje v postopkih.  Z vidika ustreznosti upravljanja tveganj za nastanek nasprotja interesov je izrednega pomena pravočasna zaznava okoliščin, ki bi lahko do njegovega nastanka privedle, zato je proaktivna vloga – tudi z vnaprej določenimi pogoji za zasedbo mesta poslovodne osebe ali člana nadzornega sveta – pomembna za preprečevanje uresničevanja zasebnih interesov posameznikov ali interesnih organizacij. Kadrovske postopke v družbah v državni lasti je komisija tudi sicer opredelila  kot izpostavljene visoki stopnji tveganja za nastanek koruptivnih ravnanj  ter ravnanj v nasprotju s pričakovano integriteto posameznikov in organizacij, predvsem v smislu nedorečenosti določenih pogojev za imenovanje in razrešitve poslovodnih oseb ter izvajanj vplivov na posamezne odločevalce v postopkih imenovanj in razrešitev.


Vsebina programa - 20. november 2020
11.00

Uvodni pozdravi

*

Upravljanje korupcijskih tveganj in nasprotij interesov v kadrovskih postopkih za člane organov vodenja in nadzora družb

Prehodi funkcionarjev in oseb s funkcijo v politični stranki, na katero so bili voljeni ali imenovani, v vodstvene funkcije v državnih in občinskih podjetjih

mag. Irena Prijović, izvršna direktorica, Združenje nadzornikov Slovenije

Direktni prehodi iz nadzorne v vodstveno funkcijo v isti družbi

Gorazd Podbevšek, predsednik Združenja nadzornikov Slovenije

Praktični primeri obstoja nasprotja interesov in upravljanje tveganja nasprotja interesov ter izvajanja vplivanj v kadrovskih postopkih

Katja Mihelič Sušnik, vodja Službe za nadzor in preiskave, Komisija za preprečevanje korupcije

*

Protokol ZNS in KPK za ravnanja članov organov nadzora, kadar so predmet političnih ali drugih vplivov na njihovo neodvisno odločanje

12:30

Zaključek

Organizator si pridržuje pravice do spremembe programa.
Informacije

WEBINAR (ZOOM) - BREZPLAČNO

ODJAVE: O morebitni odsotnosti nam vsaj dva (2) dni pred začetkom dogodka pošljite pisno obvestilo na naslov: info@zdruzenje-ns.si,

Dodatne informacije:
mag. Rada Sibila Potočnik, pomočnica izvršne direktorice ZNS, T: 01/ 530 86 44 ali E: rada.sibila@zdruzenje-ns.si