Branje bilanc za nadzornike

Branje bilanc za nadzornike

Razumevanje računovodskih izkazov, računovodskih kazalcev in poročil o poslovanju družbe

31. marec 2017 Dom gospodarstva (GZS), Dimičeva 13, Ljubljana, dvorana G
  • 290,00 EUR + DDV (certifikat)
  • 310,00 EUR + DDV (člani)
  • 360,00 EUR + DDV (polna cena)
O DOGODKU

Razumevanje računovodskih izkazov, računovodskih kazalcev in poročil o poslovanju družbe

Namen seminarja je članom nadzornih svetov, ki po svoji stroki niso finančniki, omogočiti bolj poglobljeno razumevanje računovodskih izkazov družbe, finančnih kazalnikov in poročil o poslovanju družbe.

Program vsebuje tudi prikaz praktičnih primerov in predstavitev Priporočil ZNS za poročanje nadzornemu svetu – "Kaj naj nadzorni svet zahteva od uprave?"


Vsebina programa - 31. marec 2017
8:30

Sprejem udeležencev in jutranja kava

9:00

RAČUNOVODSKI IZKAZI

- Kako nastajajo računovodski izkazi (računovodski okvir, pomembne presoje in ocene poslovodstva,…)?
- Računovodske usmeritve – katere so tiste, ki jih mora nadzornik prebrati in razumeti.
- Kaj prikazujejo posamezni računovodski izkazi (izkaz finančnega položaja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov, izkaz sprememb lastniškega kapitala in izkaz vseobsegajočega donosa)?
- Kdo so uporabniki računovodskih izkazov? Kaj želijo izvedeti iz računovodskih izkazov?
- Kako so predstavljena tveganja v računovodskih izkazih? Ali imenovano poslovodstvo dobro upravlja s sredstvi podjetja?
- Kakšen je pomen konsolidiranih računovodskih izkazov in kako jih brati?
10:45

Odmor

11:00

RAČUNOVODSKI IZKAZI - nadaljevanje

- Kateri so ključni računovodski kazalniki pri analizi poslovanja?
- Kaj vpliva na denarni tok podjetja? Ali dobiček avtomatično pomeni pozitiiven denarni tok in obratno?
- Zakaj razlika med pošteno vrednostjo podjetja in knjigovodsko vrednostjo?
- Prva priprava konsolidiranih računovodskih izkazov po MSRP za leto 2016, kot to zahteva novi ZGD – na kaj vse je treba biti pozoren.

12:00

Odmor

12:15

RAČUNOVODSKA POROČILA V PRAKSI IN VPLIV NOVOSTI

- Letno poročilo.
- Kateri so trije najpomembnejši računovodski standardi, ki bodo v naslednjih dveh letih začeli veljati?
- Kakšne spremembe bo prinesel novi standard o prihodkih MSRP 15 in kako bo vplival na kazalnike uspešnosti, sistem nagrajevanja, izpolnjevanje bančnih zavez, davčne obveznosti, itd?
- Kaj pomeni nov standard o najemih MSRP 16 za najemojemalce in njihove bilance, kazalnike, sisteme nagrajevanja, način evidentiranja, itd?
- Ali se zavedamo vplivov novega standarda o finančnih instrumentih MSRP 9, predvsem  njegovega vpliva na povečanje slabitev terjatev in naložb?
- Na kaj vse bodo te spremembe vplivale in zakaj morajo nadzorniki to poznati že danes?


13:30

Zaključek

Organizator si pridržuje pravice do spremembe programa.
Informacije

Ob prijavi treh ali več oseb iz enega podjetja vam nudimo 5% popust.
Fizičnim osebam ponujamo možnost plačila na obroke.

Kotizacijo je potrebno poravnati najkasneje dva dni pred pričetkom
na: Združenje nadzornikov Slovenije, Dunajska cesta 128a, Ljubljana, poslovni račun št. SI56 0205 3005 0549 021 (NLB, d.d., Ljubljana). DDV v ceni ni obračunan. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. ZNS je davčni zavezanec - ID DDV: SI80341942. Račun za udeležbo pošljemo po zaključku programa.

O morebitni odsotnosti nam čim prej oz. vsaj dva dni pred začetkom dogodka pošljite pisno obvestilo na naslov: info@zdruzenje-ns.si. Skrajni rok za morebitno odjavo je dva dni pred začetkom izobraževanja, sicer zaračunamo celotno kotizacijo. Vplačanih kotizacij za prijave, ki niso pisno odpovedane najmanj dva dni pred pričetkom programa, ne vračamo. Vnaprej se zahvaljujemo za razumevanje.

Kotizacija vključuje tudi vsa gradiva in okrepčila za udeležence.

Dodatne informacije:
Nina Lajovec, vodja pisarne ZNS, T: 01/ 530 86 40 ali E: nina.lajovec@zdruzenje-ns.si