KNJIŽNICA

Strokovni viri za delo članov nadzornih svetov

ZGD in njegove spremembe:

 • Zakon o gospodarskih družbah - ZGD-1, Ur.l. RS, št. 42/06 (60/06 popr.)

Spremembe:
- Ur.l. RS, št.
10/08 - ZGD-1A
- Ur.l. RS, št. 68/08 - ZGD-1B

- Ur.l. RS, št. 42/09 - ZGD-1C
- Ur.l. RS, št. 65/09 - ZGD-1- UPB3
- Pregled možnosti in ukrepov, ki jih zagotavljajo določbe ZGD-1, Ministrstvo za gospodarstvo, 8.11.2010
- Ur.l. RS, št. 33/11 - ZGD-1D
- Ur.l. RS, št. 91/11 - ZGD-1E - do končne odločitve Ustavnega sodišča se zadrži izvrševanje (Ur.l. RS, št. 100/2011)  
    * Odločba Ustavnega sodišča o delni razveljavitvi ZGD-1E (Ur.l. RS, št. 44/13)       
- Ur.l. RS, št. 32/12 - ZGD-1F
- Ur.l. RS, št. 57/12 - ZGD-1G
- Ur.l. RS, št. 82/13 - ZGD-1H
- Ur.l. RS, št. 55/15 - ZGD-1l

 * Razlaga določb 263. in 280. člena Zakona o gospodarskih družbah – odgovor Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo
- Ur.l. RS, št. 15/17 - ZGD-1J

Ostala veljavna zakonodaja:


 • Zakon o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1), Ur.l.RS, št. 25/14 - ZSDH-1 (ENG)

 - Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah ZSDH-1- 6.3.2017
 - Mnenje Vlade RS o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah ZSDH-1- 20.4.2017
 - Stališče ZNS in GZS glede predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1), 4.4.2017


 • Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ), Ur.l.RS, št. 24/03 

- Ur.l.RS, št. 61/2005 - ZDIJZ-A
- Ur.l.RS, št. 28/2006 - ZDIJZ-B
- Ur.l.RS, št. 51/2006 - ZDIJZ- UPB2
- Ur.l.RS, št. 23/2014 - ZDIJZ-C
- Ur.l.RS, št. 50/2014 - ZDIJZ-D

>>> Odločba US o delni razveljavitvi petega odstavka 6.a člena in o razveljavitvi drugega stavka sedmega odstavka 6.a člena, trinajstega odstavka 10.a člena in osmega odstavka 39. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja ter o razveljavitvi 4. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 19/15).


 • Zakon o preoblikovanju Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter o naložbeni politiki Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja in Slovenske odškodninske družbe (ZPKDPIZ)*, Ur.l RS, št. 79/10

Spremembe:
- Ur.l.RS, št. 26/11 - ZPKDPIZ-A* 
  *S pričetkom veljave ZSDH (dne 28.12.2012) preneha veljati 5. odst. 2. člena, 6., 7., 8., 10., 11., 12. in 13. čl. ZPKDIPZ ter ZPKDPIZ-A (Uradni list RS, št. 79/10 in 26/11).
- Zakon o Slovenskem državnem holdingu – ZSDH (Ur.l.RS, št. 105/12).


 • Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije - ZIntPK, Ur.l.RS, št. 45/10

Spremembe:
- Ur.l.RS, št. 26/11 - ZIntPK-A
- Ur.l.RS, št. 43/11 - ZIntPK-B
- Ur.l.RS, št. 69/11 -
ZIntPK - UPB2

>>> Sistemsko pojasnilo o nezdružljivosti funkcije z opravljanjem pridobitne dejavnosti in o prepovedi članstva in dejavnosti po ZIntPK (SP 02/11)


 • Zakon o bančništvu - ZBan-1, Ur.l.RS, št. 131/06

Spremembe:
- Ur.l. RS, št. 1/08 - ZBan-1A
- Ur.l. RS, št. 109/08 - ZBan-1B
- Ur.l. RS, št. 19/09 - ZBan-1C
- Ur.l. RS, št. 98/09  - ZBan-1D
- Ur.l. RS, št. 79/10 - ZBan-1E
- Ur.l. RS, št. 99/10 - UPB5
- Ur.l. RS, št. 59/11 - ZBan-1G
- Ur. l. RS, št. 85/11 - ZBan-1H
- Ur. l. RS, št. 48/12 - ZBan-1I
- Ur.l. RS, št. 105/12 - ZBan-1J
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodiščih – ZS-K (Ur.l. RS, št. 63/13),
- Ur.l. RS, št. 96/13 - ZBan-1L

- Sklep o skrbnosti članov uprave in nadzornega sveta bank in hranilnic, UR.l.RS, št. 62/11
- Sklep o sprememebah in dopolnitvah Sklepa o skrbnosti članov uprave in nadzornega sveta bank in hranilnic, Ur.l. RS, št. 74/13

 • Zakon o bančništvu – ZBan-2, Ur. l. RS, št. 25/15.

 •  Zakon o zavarovalništvu - ZZavar, Ur.l.RS, št. 99/10 - UPB7

 - Ur.l.RS, št. 90/12 - ZZavar-I
 - Ur.l.RS, št. 56/13 - ZZavar-J
 - Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodiščih – ZS-K (Ur.l.RS, št. 63/13)


 • Zakon o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank (ZUKSB), Ur.l.RS, št. 105/12

- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodiščih – ZS-K (Ur.l.RS, št. 63/13),
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja – ZDIJZ-C (Ur.l.RS, št. 23/14).


 • Zakon o dodatnem davku od dohodkov članov poslovodstev in nadzornih organov v času finančne in gospodarske krize – ZDDDČPNO, Ur.l. RS, št. 78/09

 - Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti zakona, z odločbo št. U-I-158/11 z dne 28. 11. 2013 odločilo, da se 12. člen ZDDDČPNO razveljavi.


 • Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju - ZFPPIPP, Ur.l. RS, št. 126/207

Spremembe:
- Ur.l. RS, št. 40/09 - ZFPPIPP-A
- Ur.l. RS, št. 59/09 - ZFPPIPP-B
- Ur.l. RS, št. 52/10 - ZFPPIPP-C / besedilo novega 199. a člena ZFPPIPP, Ur.l. RS, št. 52/10
- Ur.l. RS, št. 26/11 - ZFPPIPP-D
- predlog Zakona o spremebah in dopolnitvah ZFPPIPP-E -  s prenehanjem mandatne dobe DZ, 21.12.2011, je zakonodajni postopek končan 
- Ur.l.RS, št. 48/12 - Odločba o ugotovitvi, da je bil drugi odstavek 33. člena ZFPPIPP v neskladju z Ustavo
- Ur.l.RS, št. 47/13 - ZFPPIPP-E
- Ur.l.RS, št. 63/13 - ZFPPIPP-UPB7


 • Zakon o postopkih za uveljavitev ali odpustitev odgovornosti družbenikov za obveznosti izbrisanih gospodarskih družb - ZPUOOD, Ur.l.RS, št. 87/11
- Odločba US o razveljavitvi 1. do 17. člena Zakona o postopkih za uveljavitev ali odpustitev odgovornosti družbenikov za obveznosti izbrisanih gospodarskih družb (Ur.l. RS, št. 36/12).

 • Zakon o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti – ZPPOGD, Ur. l. RS, št. 21/10

- Avtentična razlaga druge alineje tretjega odstavka 4. čl. ZPPOGD (ORZPPOGD4), Ur.l. RS, št. 8/11
- Uredba o določitvi najvišjih razmerij za osnovna plačila ter višine spremenljivih prejemkov direktorjev, Ur.l.RS, št. 34/10
- Uredba o dopolnitvi Uredbe o določitvi najvišjih razmerij za osnovna plačila ter višine spremenljivih prejemkov direktorjev, Ur.l.RS, št. 52/11
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-C), Ur.l.R
S, št. 23/14


 • Zakon o prevzemih - ZPre-1, Ur.l. RS, št. 79/06

Spremembe:
- Zakon o trgu finančnih instrumentov – ZTFI (Ur.l. RS, št. 67/07)
- Ur.l. RS, št.
1/08 - ZPre-1A
- Ur.l. RS, št. 68/08 - ZPre-1B
- Odločbo o razveljavitvi drugega stavka drugega odstavka 75. člena in 63. člen v zvezi z drugim stavkom drugega odstavka 75. člena Zakona o prevzemih glede vsebine, ki jima jo je dala Avtentična razlaga drugega odstavka 75. člena in 63. člena v povezavi z drugim odstavkom 75. člena Zakona o prevzemih (Ur. l. RS, št. 105/11),
- Ur.l. RS, št 10/12 - ZPre-1C 
- Ur.l. RS, št. 38/12 - ZPre-1D
- Ur.l. RS, št. 56/13 -
ZPre-1E
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodiščih – ZS-K (Ur.l.RS, št. 63/2013),
- Ur.l. RS, št. 25/14 -
ZPre-1F


 •  Zakon o revidiranju - ZRev
- ZRev-1, Ur.l. RS, št. 11/01- Spremembe: Ur.l. RS, št. 118/05 - Odl.US: U-I-219/03-25Ur.l., RS, št. 42/06 – ZGD-1
-
ZRev-2, Ur.l. RS, št. 65/08 
- ZRev-2a, Ur.l. RS, št. 84/18


Spremembe
:

 - Predlog zakona o revidiranju in ocenjevanju vrednosti, 26.4.2016
 >>> Predlog ZNS - dopolnitev predloga Zakona o revidiranju in ocenjevanju vrednosti, 25.5.2016
- Predlog Zakona o revidiranju in ocenjevanju vrednosti - ZRev-3, 6.10.2016

- Ur.l. RS, št. 31/09 - Odl.US: U-I-308/07-31 - Odločba o ugotovitvi, da Zakon o revidiranju ni bil v neskladju z Ustavo- Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe
- Ur.l. RS, št. 46/09 - Odl.US: U-I-199/07-11 - Odločba o ugotovitvi, da točka 1 drugega odstavka 67. člena, prvi odstavek 68. člena in 69. člen Zakona o revidiranju niso bili v neskladju z Ustavo, o zavrnitvi pobude in o nesprejemu ustavne pritožbe


 • Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju - ZSDU, Ur.l. RS, št. 42/1993

Spremembe:
- Ur.l. RS, št. 56/01- ZSDU-A
- Ur.l. RS, št. 26/07 - ZSDU-B
- Ur.l. RS, št. 42/07 - ZSDU- UPB1
- Zakon o arbitraži – ZArbit (Ur.l.RS, št. 45/08).


 • Zakon o trgu finančnih instrumentov - ZTFI, Ur. l. RS, št. 67/07, (100/07 popr.)

Spremembe:
- Ur.l.RS, št. 69/08 - ZTFI-A
- Ur.l. RS, št. 40/09 - ZTFI-B
- Ur.l. RS, št. 88/10 - ZTFI-C
- Ur.l.RS, št. 108/10 -
ZTFI - UPB3
- Ur. l. RS, št. 78/11 -
ZTFI-D
- Ur.l. RS, št. 55/12 -
ZTFI-E
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu - ZBan-1J
- Ur.l.RS, št. 105/12
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodiščih – ZS-K - Ur.l. RS, št. 63/13.


 •  Zakon o trgu vrednostnih papirjev - ZTVP-1, Ur.l. RS, št. 56/1999
  - uradno prečiščeno besedilo: Ur.l.RS, št. 51/06 in 67/07 – ZTFI)