Sodelovanje delavcev pri upravljanju

Delavci opravljajo pomembno vlogo pri upravljanju gospodarskih družb. Aktivno sodelovanje delavcev v organih družb izboljšuje korporativno upravljanje družbe, saj predstavniki delavcev prinašajo poglobljen vpogled v delovanje družbe in tudi specializirano znanje s področja dejavnosti družbe. Čeprav uradne statistike o prisotnosti delavskih predstavnikov v organih upravljanja v Sloveniji ni, je mogoče sklepati, da je sodelovanje delavcev pri upravljanju gospodarskih družb v Sloveniji uveljavljena praksa.

V okviru raziskovalne dejavnosti in izvedbe izobraževanj smo najprej definirali izzive s področja sodelovanja delavcev pri upravljanju družbe in pristopili k oblikovanju novega avtonomnega pravnega vira Priporočila dobre prakse sodelovanja delavcev pri upravljanju, ki se dopolnjuje z drugimi priporočili in kodeksi s področja upravljanja družb in v nekaterih segmentih pomembno nadgrajuje zakonske določbe zastarele področne zakonodaje.

Vsebinski sklopi:
  • predstavniki delavcev v NS - kandidacijski postopek, pogoji in imenovanje, upravljanje;
  • nasprotja interesov in neodvisnost; sodelovanje v NS in komisijah;
  • delavski direktorji -  kandidacijski postopek, pogoji in imenovanje, pravice in dolžnost;
  • vsebina pogodbe;
  • komunikacija predstavnikov delavcev v organih družbe s svetom delavcev;
  • poročilo o soupravljanju za NS.
>>> Delovna skupina ZNS za področje sodelovanja delavcev pri upravljanju
Namen: na podlagi razvoja standardov korporativnega upravljanja in soupravljanja kot tudi v praksi zaznanih izzivov na tem področju želimo oblikovati priporočila dobre prakse, ki bi bila v pomoč članom nadzornih svetov, ki so predstavniki zaposlenih v nadzornem svetu.

Člani: dr. Valentina Franca (izredna profesorica, Fakulteta za management, Univerza na Primorskem), Samo Fürst, MBA (GEN energija, d.o.o., predstavnik zaposlenih v NS in Predsednik Sveta delavcev), mag. Urška Gašperlin (D.S.U., d.o.o. predstavnica zaposlenih v NS), Gorazd Podbevšek, (pravnik specializiran za korporacijsko pravo in korporativno upravljanje in predsednik Strokovnega sveta ZNS), mag. Irena Prijović (izvršna direktorica ZNS), Petra Sever (pravnica, ZIVKO MIJATOVIC & PARTNERS, družba za management in svetovanje, d.o.o.) in dr. Anja Strojin Štampar (odvetnica – svetovalka v Odvetniški pisarni Jadek & Pensa d.o.o.).

 

 
NOVO!

Poziv k javni razpravi do 27. septembra 2018
>>> Priporočila dobre prakse sodelovanja delavcev pri upravljanju družbe - OSNUTEK

Prosimo vas, da nam vaše predloge in pripombe posredujete najkasneje do 27. septembra na E: info@zdruzenje-ns.si.

Predlagane pripombe bomo obravnavali v okviru delovne skupine ZNS in oblikovali čistopis dokumenta, ki ga bo potem potrdil UO ZNS. Ta priporočila bodo s sprejemom na UO ZNS predstavljala pomemben nov avtonomni pravni vir s področja korporativnega upravljanja pri nas.

Zakonodaja:
  • Zakon o gospodarskih družbah - ZGD-1, Uradni list RS, št. 42/2006 in nasl. 
  • Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju – ZSDU, Ur. l. RS, št. 42/2007 – UPB1.

Priporočila dobre prakse:
  • osnutek - Priporočila dobre prakse sodelovanja delavcev pri upravljanju

Raziskave in študije: