STROKA

Več informacij

Za vse dodatne informacije in vprašanja se lahko obrnete na:

mag. Irena Prijović,
generalna sekretarka ZNS,
T: 01 530 86 38
E: info@zdruzenje-ns.si

Samoocenjevanje nadzornega sveta

Povezane vsebine:

Samoocenjevanje nadzornega sveta je interni postopek, ki je namenjen sistematičnemu vrednotenju dela nadzornega sveta (vprašalnik ali matrika) glede na obstoječo dobro prakso z določeno mero zdrave samokritičnosti. Njegov cilj ni v lepi oceni, ampak v identifikaciji področij dela nadzornega sveta, kjer so potrebne izboljšave. Postopek samoocenjevanja nadzornega sveta, ki ne preseže administrativnega pristopa in ni ustrezno voden, nima dodane vrednosti v kvaliteti dela nadzornega sveta in ne bo prinesel želenega rezultata..

Javne delniške družbe in družbe s kapitalskimi naložbami RS so k temu zavezano skladno z referenčnimi kodeksi, medtem ko so banke in finančne inštitucije k temu zavezane na podlagi podzakonskega predpisa.

Priporočila dobre prakse: Raziskave in študije:

Priporočena gradiva:

SODELOVANJE Z ZNS - ZUNANJI POGLED, IZOBRAŽEVANJE, PRIMERJAVA

Namen metodologije ZNS za samoocenjevanje nadzornih svetov predstavljene v priročniku je standardizirati pristop k vrednotenju učinkovitosti nadzornih svetov in upravnih odborov v Sloveniji. S tem bomo tako nadzornikom kot delničarjem, deležnikom in investitorjem omogočili razumevanje vsebine in procesa vrednotenja. Članom nadzornih svetov in upravnih odborov pa ponujamo orodje za izboljšanje učinkovitosti in kakovosti delovanja nadzornih svetov in upravnih odborov ter korporativnega upravljanja v družbi. Priročnik ponuja razumevanje procesa vrednotenja in daje odgovore na najpogostejša vprašanja.


Reference ZNS:
  • Eles, d.d., Geoplin, d.d., HIT, d.d., Nova Ljubljanska banka, d.d., NLB Vita, d.d., Petrol, d.d., Pošta Slovenije, d.o.o., Telekom Slovenije, d.d., Zavarovalnica Triglav, d.d.
  • zunanji strokovnjaki ZNS so soavtorji metodologije ZNS in imajo večletne izkušnje iz delovanja v nadzornih svetih.

Sodelovanje zunanjih strokovnjakov v postopek vnese določeno mero objektivnosti, poleg tega pa je standardizirane matriko za samoocenjevanje potrebno prilagoditi specifiki družbe in nadzornega sveta. Priporoča se, da se nadzorni svet samooceni s sodelovanjem zunanjega strokovnjaka vsaj enkrat v času mandata
Dodana vrednost sodelovanja z zunanjim strokovnjakom:
  • neodvisno, strokovno in celovito vodenje postopka po najvišjih profesionalnih standardih,
  • celovit pristop k izvedbi po ZNS metodologiji (predstavitev namena postopka, izdelava poročila o rezultatih, izobraževalna delavnico s predstavitvijo rezultatov in priprava načrta izboljšav in aktivnosti za nadzorni svet),
  • prilagoditev vsebine matrike za samoocenjevanje nadzornega sveta posebnostim družbe,
  • spletno izpolnjevanje matrik zagotavlja anonimnost in je enostavno,
  • izobraževalna delavnica* - predstavitev rezultatov ukrepov (odprta razprava, izobraževanje o zakonodajnih novostih in trendih, pregled vseh dokumentov družbe, preverjanje razumevanja matrike, primerjava z drugimi nadzornimi sveti,...).
  • izdelava akcijskega načrta za NS.   
    *imetnikom Certifikata ZNS se udeležba na delavnici šteje kot opravljeno izobraževanje za obnavljanje Certifikata ZNS.
 
Metodologija ZNS z matriko (tudi v angleškem jeziku) je v primeru sodelovanja z ZNS, prilagojena posebnostim družbe: - DRŽAVNE DRUŽBE, BORZNE DRUŽBE, BANKE, ZAVAROVALNICE IN DRUGE ZASEBNE DRUŽBE