Priročnik za poročanje o korporativnem upravljanju

Who’s Running the Company?

 

 

Priročnik je nastal v sodelovanju IFC GCGF in ICFJ kot pomoč pri poročanju novinarjem o korporativnem upravljanju in ozaveščanju o vplivu, ki ga le ta ima na družbe, delničarje in širšo javnost. Namenjen je izkušenim novinarjem in urednikom, da bi v svojih reportažah lažje preverjali in prepoznali dogodke, ki imajo lahko resne posledice tako za sam razvoj in obstoj družbe, kot tudi za delničarje ter ostale deležnike.

Opomnik za prijavo premoženjskega stanja ali sprememb

Objavljeno: 23.12.2020
Opomnik za prijavo premoženjskega stanja ali sprememb

Opomnik za prijavo premoženjskega stanja ali sprememb
za poslovodne osebe in člane nadzornih svetov v javnih podjetjih in gospodarskih družbah, v katerih imata država ali lokalna skupnost večinski delež ali prevladujoč vpliv

Članice in člane ZNS, ki ste poslovodne osebe in člani organov nadzora v javnih podjetjih in gospodarskih družbah, v katerih imata država ali lokalna skupnost večinski delež ali prevladujoč vpliv (ali sodite med druge zavezance po 41. členu ZintPK), opozarjamo na rok 17. januar 2021 za prijavo premoženjskega stanja po ZIntPK, če ste med novimi zavezanci oz. na rok 31. januar 2021 za prijavo sprememb premoženjskega stanja, če ste že med obstoječimi zavezanci.

Priporočamo, da tudi sekretarji nadzornega sveta v teh družbah člane nadzornih svetov opozorijo na roke za prijavo premoženjskega stanja za nove zavezance in prijavo sprememb za obstoječe zavezance.


Za morebitna dodatna vprašanja lahko kontaktirate Komisijo za preprečevanje korupcije na T: 01/400-5710 ali E: anti.korupcija@kpk-rs.si. Informacije in obrazci so dostopni na tej povezavi


 

Zavezanci za prijavo premoženjskega stanja po 41. členu ZIntPK
 • poklicni funkcionarji, člani državnega sveta, nepoklicni župani in podžupani, uradniki na položaju,
 • poslovodne osebe in člani organov nadzora v javnih podjetjih in gospodarskih družbah, v katerih imata država ali lokalna skupnost večinski delež ali prevladujoč vpliv,
 • osebe, odgovorne za javna naročila, uradniki Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) in
 • državljani Republike Slovenije, ki opravljajo funkcijo v institucijah in drugih organih EU ter drugih mednarodnih institucijah, na katero so bili imenovani ali izvoljeni na podlagi napotitve ali predloga vlade oziroma državnega zbora, in njihova dolžnost prijave premoženjskega stanja ni drugače urejena z akti institucije in drugih organov EU ali drugih mednarodnih institucij, za katero opravljajo funkcijo.

Rok za prvo poročanje novih zavezancev do 17.1.2021
Člani organov nadzora, ki po dosedanjih predpisih niso bili zavezani k poročanju premoženjskega stanja Komisiji ali so na novo nastopili funkcijo, so dolžni prvič poročati o premoženjskem stanju preko elektronskega obrazca v dveh mesecih od uveljavitve novele ZIntPK (to je do 17. 1. 2021) s popisom premoženjskega stanja na dan, ki si ga izberejo sami (med 17. 11. 2020 in 17. 1. 2021), in sicer preko portala eUprava.
Zavezanci za prijavo premoženjskega stanja si morajo pravočasno zagotoviti kvalificirano digitalno potrdilo ali mobilno identiteto smsPASS za oddajo obrazca na portalu eUprava: https://e-uprava.gov.si/si/pod...

Dolžnost prijave premoženjskega stanja in podatki o premoženjskem stanju (41. in 42. člen ZIntPK)
Zavezanci, ki so člani nadzornega sveta
 • rok za poročanje: najpozneje v enem mesecu po nastopu in po prenehanju funkcije ali dela dolžnost sporočiti podatke o svojem premoženjskem stanju na dan nastopa oziroma prenehanja funkcije; podatke je treba sporočiti tudi leto dni po prenehanju funkcije ali dela.
 • sporočanje podatkov o premoženjskem stanju in posredovanje seznama zavezancev se izvede prek elektronskega obrazca, dostopnega na spletnih straneh KPK (Premoženjsko stanje - Komisija za preprečevanje korupcije RS).
 • v 42. členu ZIntPK je navedeno, katere podatke o premoženjskem stanju je dolžan zavezanec navesti.

Dolžnost zavezanca, da Komisiji sporoča spremembe premoženjskega stanja (43. člen ZIntPK)
 • Zavezanec sporoči vsako spremembo osebnih podatkov, ki se nanaša na: osebno ime, podatke o funkciji oziroma delu, ki ga opravlja in na podlagi katerega ima status zavezanca ter podatke o drugih funkcijah oz. dejavnostih, ki jih opravlja;
  Rok: 30 dni po nastanku spremembe
 • Zavezanec sporoči vsako spremembo v premoženjskem stanju
  Rok: najkasneje do 31. januarja v naslednjem letu po nastanku spremembe
 • Poročanje na zahtevo KPK: kadarkoli ta zahteva, predmet zahteve je lahko predložitev celovitih podatkov o premoženjskem stanju iz 42. člena ZintPK
  Rok: 15 dni po prejemu zahteve.
Sporočanje sprememb premoženjskega stanja se izvede prek elektronskega obrazca, dostopnega na straneh KPK (Premoženjsko stanje - Komisija za preprečevanje korupcije RS).
 

Podatki o premoženjskem stanju niso javni
Na podlagi izrecne zakonske določbe (46. člen ZIntPK) podatki o premoženjskem stanju članov nadzornega sveta niso javni, niti ne predstavljajo informacije javnega značaja.