Priročnik za poročanje o korporativnem upravljanju

Who’s Running the Company?

 

 

Priročnik je nastal v sodelovanju IFC GCGF in ICFJ kot pomoč pri poročanju novinarjem o korporativnem upravljanju in ozaveščanju o vplivu, ki ga le ta ima na družbe, delničarje in širšo javnost. Namenjen je izkušenim novinarjem in urednikom, da bi v svojih reportažah lažje preverjali in prepoznali dogodke, ki imajo lahko resne posledice tako za sam razvoj in obstoj družbe, kot tudi za delničarje ter ostale deležnike.

NOVO! - Kodeks profesionalne etike ZNS

Objavljeno: 22.04.2014 | Avtor: Rada Sibila

Člani Združenja nadzornikov Slovenije (ZNS) so na skupščini 17.4.2014 sprejeli prenovljen etični kodeks – Kodeks profesionalne etike ZNS.

ZNS je svoj prvi etični kodeks oblikovalo ob ustanovitvi leta 1997 in ga prvič prenovilo leta 2006. Nova različica je tako druga posodobitev tega kodeksa. Pri tem smo se zgledovali po podobnih kodeksih ravnanja in etike nam sorodnih združenj v tujini. Namen kodeksa je dodatno poudariti pomen profesionalnega ravnanja članov organov nadzora, ki mora temeljiti na etičnih načelih, strokovnosti in odgovornosti in k temu zavezati člane ZNS.

V času, ko so mnogi nosilci javnih in gospodarskih funkcij izgubili zaupanje državljanov in drugih deležnikov v družbi, je krepitev mehanizmov za uveljavljanje profesionalne etike izrednega pomena. Vrzel med željeno in obstoječo prakso na tem področju ponuja izziv tako posamezniku kot strokovnim organizacijam, civilnim iniciativam in sami državi. Namen ZNS je spodbujati strokovnost, etičnost in neodvisnost pri opravljanju nadzorniške funkcije in s tem vplivati na izboljšanje korporativnega upravljanja pri nas. Eno od najpomembnejših orodij je ravno Kodeks profesionalne etike ZNS, sicer se gibljemo v »etično praznem prostoru«, kot je na skupščini ZNS povedal dr. Vojko A Antončič, predsednik Častnega razsodišča ZNS.


NAČELA KODEKSA PROFESIONALNE ETIKE ZNS:
1. načelo - Odgovoren sprejem članstva
2. načelo - Delovanje v interesu družbe
3. načelo - Pošteno opravljanje funkcije
4. načelo - Strokovno in aktivno opravljanje funkcije
5. načelo - Samokritičnost
6. načelo - Varovanje ugleda

Poziv Častnega razsodišča ZNS
Ob sprejemu prenovljenega Kodeksa profesionalne etike ZNS člani Častnega razsodišča ZNS, ki vodijo  postopke in izrekajo sankcije v primeru kršitev kodeksa, še posebej poudarjajo, da morajo člani ZNS pri svojem delovanju skrbeti za osebni ugled, ugled družbe, v kateri opravljajo funkcijo, in ugled ZNS. Če se član ZNS znajde v položaju, ki ogroža njegov osebni ugled, z namenom zaščite ugleda ZNS, izstopi iz članstva ZNS.