Izobraževanje za člane revizijskih komisij - ONLINE

Izobraževanje za člane revizijskih komisij - ONLINE

Osnovni program izobraževanja za člane revizijskih komisij in nadzornega sveta

21. in 22. maj 2020 ONLINE
 • 288,00 EUR + DDV (certifikat)
 • 315,00 EUR + DDV (člani)
 • 346,50 EUR + DDV (polna cena)
O DOGODKU

POMEBNO OBVESTILO
Izobraževanje bo izvedeno "ONLINE V ŽIVO".
Urnik je prilagojen na dva dopoldanska modula 21. in 22 maja
.

ZNIŽANA ONLINE KOTIZACIJA: 
 • 288,00 EUR + DDV (certifikat), 
 • 315,00 EUR + DDV (člani), 
 • 346,50 EUR + DDV (polna cena)


Program izobraževanja je namenjen celovitemu pregledu delovanja revizijskih komisij in uvajanju v funkcijo člana revizijske komisije.
Čeprav je program zasnovan za člane revizijskih komisij, pa je namenjen vsem članom NS, saj ustanovitev revizijske komisije v ničemer ne spreminja odgovornosti nadzornega sveta kot je opredeljena v zakonodaji.

KOMU JE IZOBRAŽEVANJE NAMENJENO:
 • članom in predsednikom revizijskih komisij,
 • sekretarjem nadzornih svetov,
 • članom nadzornih svetov.
ZAKAJ SE UDELEŽITI IZOBRAŽEVANJA?
 • ker so spremembe zakonodaje in druge regulative pomembno vplivale na spremembo vloge revizijske komisije;
 • ker je delo revizijskih komisij in zlasti njenega predsednika zahtevno, se morajo vsi člani zavedati svojih obveznosti in odgovornosti, preden prevzamejo funkcijo;
 • izvedeli boste, kako lahko kot nadzorniki in člani revizijskih komisij za nadzor nad družbo čim bolj izkoristite delo notranje revizije;
 • pogledali bomo, kako poteka izbor in sodelovanje revizijske komisije in zunanjega revizorja;
 • zanimalo nas bo kakšna je vloga regulatorja Agencije za javni nadzor nad revidiranjem;
 • povedali vam bomo, kje so največja razhajanja med prakso in priporočili pri delu revizijskih komisij pri nas;
 • o svojih praktičnih izkušnjah in o tem, kaj je pomembno pri delu v revizijski komisiji, vam bodo povedali izkušeni strokovnjaki;
Vsebina programa - 21. maj 2020
8.55

Registracija udeležencev

9.00

SESTAVA, MANDAT, PLAČILO RK

 • Položaj RK po zakonodaji in novi regulativi.
 • Nova definicija subjektov javnega interesa iz ZRev-2A in predlog ZGD-1K.
 • Razmerje RK do NS.
 • Imenovanje, trajanje mandata in prenehanje.
 • Sestava in neodvisnost članov RK.
 • Pristojnosti RK.
 • Poslovnik o delu RK.
 • Priporočila ZNS za revizijske komisije.
 • Uvajanje in usposabljanje članov RK.
 • Plačila članov RK.
10.00

Odmor

10:15

NALOGE IN PRISTOJNOSTI, AGENDA ZA DELO RK

 • Pristojnosti in naloge RK - podrobno obravnavanje računovodskega poročanja, notranjih kontrol, spremljanje sistema obvladovanja tveganj in pregled ocene tveganj, sistemov za opozarjanje na nepravilnosti in nezakonitosti.
 • Nerevizijske storitve pri revizijskih strankah in seznam prepovedanih storitev za SJI (subjekte javnega interesa).
 • Določitev letnega koledarja dela RK - seje RK po vsebini in poročevalci; koordinacija dela RK in NS.
 • Pomembnost informacij, potrebnih za delo RK.
 • Poročanje RK za NS.
 • Pomen samoocenjevanja RK.
 • Pogosti izzivi pri delovanju RK.
11.30

Zaključek

Vsebina programa - 22. maj 2020
8.55

Registracija

9.00

SODELOVANJE RK Z NOTRANJIM IN ZUNANJIM REVIZORJEM

 • Spremljanje notranjega revidiranja in obravnavanje notranjerevizijskih poročil.
 • Odobritev temeljne notranjerevizijske listine in njenih sprememb in dopolnitev.
 • Potrditev letnega in srednjeročnega notranjerevizijskega načrta.
 • Ocenjevanje NR – zunanja presoja NR, ocena NR znotraj družbe.
 • Zagotavljanje neodvisnosti NR.
 • Izbor zunanjega revizorja, neodvisnost in pregled pogodbe.
 • Sodelovanje pri opredeljevanju področij revidiranja.
 • Spremljanje postopkov zunanjega revidiranja v predreviziji (prva faza revizije) in ob zaključku revizije, pregled letnega revizijskega ciklusa.
 • Seznanitev z ugotovitvami in priporočili zunanjega revizorja.
 • Revizorjevo poročilo.
10.30

Odmor

10.45

SODELOVANJE RK Z REGULATORJEM IN SMERNICE ZA SPREMLJANJE KAKOVOSTI ZUNANJE REVIZIJE

 • Vloga Agencije za javni nadzor nad revidiranjem – sodelovanje z RK.
 • Kazalci kakovosti zunanje revizije.
11.30

Odmor

11.45

PRIOTITETE ZA DELO RK

12.30

Zaključek

Organizator si pridržuje pravice do spremembe programa.
Informacije

Ob prijavi treh ali več oseb iz enega podjetja vam nudimo 5% popust.
Fizičnim osebam ponujamo možnost plačila na obroke.

Kotizacija vključuje tudi vsa gradiva (v elektronski obliki).

PLAČILO:
K
otizacijo je potrebno poravnati najkasneje dva (2) dni pred pričetkom na: Združenje nadzornikov Slovenije, Dunajska cesta 128a, Ljubljana, poslovni račun št. SI56 0205 3005 0549 021 (NLB, d.d., Ljubljana). DDV v ceni ni obračunan. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. ZNS je davčni zavezanec - ID DDV: SI80341942.
Račun za udeležbo pošljemo po zaključku programa. Na vašo željo vam za plačilo kotizacije pripravimo predračun.

ODJAVE:
O morebitni odsotnosti nam vsaj dva (2) dni pred začetkom dogodka
pošljite pisno obvestilo na naslov: info@zdruzenje-ns.si, sicer zaračunamo celotno kotizacijo. Neplačilo predračuna ne pomeni avtomatične odjave. Odjava mora biti pisna.

Vplačanih kotizacij za prijave, ki niso pisno odpovedane najmanj dva dni pred pričetkom programa, ne vračamo. Mogoče pa so zamenjave udeležencev, sporočite nam le ime in priimek osebe, ki bo nadomestila prijavljeno osebo.

Vnaprej se zahvaljujemo za razumevanje.

Dodatne informacije:
Rada Sibila, pomočnica izvršne direktorice ZNS, T: 01/ 530 86 40 ali E: rada.sibila@zdruzenje-ns.si